Valstybės tarnautojų užduotys

Skyriaus vedėjas VOLDEMARAS KUTRA

1. Organizuoti Aukštaitijos NP ir Labanoro RP kontrolės ir prevencinės veiklos programos ruošimą, saugomos teritorijos  apsaugos bei naudojimo režimo laikymosi kontrolės ir prevencijos įgyvendinimą.

2. Organizuoti ir užtikrinti savalaikį teritorijų planavimo, techninių projektų, sąlygų, specialiųjų reikalavimų teikimą bei jų derinimą ir išvadų pateikimą.

3. Organizuoti ir vykdyti kraštovaizdžio monitoringo programą

4. Dalyvavimas  projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ įgyvendinimas Aukštaitijos NP.

5. Aukštaitijos NP ir Labanoro RP  draustinių būklės vertinimas.

 

Vyriausioji specialistė VANDA VALINSKIENĖ

1. Derinimui pateiktu dokumentus išnagrinėti ir išvadas pateikti teisės aktų nustatyta tvarka

2. Dalyvauti žemės  sklypų suformavimo ANP ir LRP direkcijai procese.

3. Dalyvauti  projekto „Meironų pažintinio tako įrengimas“ įgyvendinime.

4. Dalyvauti projekto Šiliniškių ir Baluošo kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui įgyvendinime.

 

Vyriausiasis specialistas  ŽYDRIUS MUKULYS

1. Projekto „Lauko  informacinės sistemos įrengimas Labanoro regioniniame parke“ koordinavimas

2. Reikalavimų ir išvadų rengimas žemėtvarkos projektams, statinių projektams, tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rengimas

 

Vyriausiasis specialistas ANDRIUS JUODELIS

1. Parengti metinę planinių patikrinimų programą ir ją vykdyti

2. Parengti ir vykdyti ANP ir LRP prevencinės veiklos planą.

3. Parengti ir vykdyti parkų  kraštovaizdžio monitoringo planus, parengti ataskaitas.

4. Nustatyti aplinkosauginius pažeidimus  ir nagrinėti administracines bylas, priskirtas saugomų teritorijų pareigūnams

5. Dalyvauti projekto „Lauko informacinių sistemų ir minimalios infrastruktūros sukūrimo“ veiklose.

 

Skyriaus vedėjas TAUTGIRDAS MASIULIS

1. Užtikrinti Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo atlikimą Natura 2000 tinklo teritorijose, koordinuoti biologinės įvairovės tyrimų ir stebėsenos, gamtos paveldo kompleksų ir objektų, kitų tyrimų vykdymą.

2. Organizuoti, atlikti, koordinuoti tvarkymo darbus Natura 2000 tinklo teritorijose, atlikti priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir Natura 2000 tinklo teritorijų būklės vertinimą ANP, koordinuoti LRP priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir Natura 2000 tinklo teritorijų būklės vertinimo atlikimą.

3. Organizuoti/ padėti organizuoti gamtosauginius renginius parke bei mokyklose.

4. Nustatyti apsaugos tikslus Natura 2000 teritorijose.

5. Užtikrinti  Biologinės įvairovės skyriaus specialistų darbų vykdymą ir darbų kokybę.

 

Vyriausioji specialistė VIOLETA JASIULIENĖ

1. Vykdyti EB svarbos rūšių monitoringą Natura 2000 tinklo teritorijose, biologinės įvairovės tyrimus ir stebėseną ANP teritorijoje.

2. Atlikti tvarkymo darbus  Natura 2000 tinklo teritorijose, kitų teritorijų ir objektų tvarkymą bei priežiūrą, ANP priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir Natura 2000 tinklo būklės vertinimą.

3. Dalyvauti gamtosauginėje edukacinėje veikloje.

4. Dalyvauti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ veiklų įgyvendinime.

5. Užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą, pagal poreikį teikti pastabas miškotvarkos projektams ir kt dokumentams.

 

Vyriausioji specialistė AUSTĖJA JASINSKYTĖ

1. Vykdyti EB svarbos rūšių monitoringą Natura 2000 tinklo teritorijose, biologinės įvairovės tyrimus ir stebėseną LRP teritorijoje.

2. Atlikti  LRP priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir NATURAS 2000 tinklo teritorijų būklės vertinimą.

3. Dalyvauti gamtosauginėje edukacinėje veikloje.

4. Dalyvauti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ veiklų įgyvendinime

 

Vyriausiasis specialistas DARIUS KAVŠINAS

1. Vykdyti EB svarbos rūšių monitoringą Natura 2000 tinklo teritorijose, biologinės įvairovės tyrimus ir stebėseną LRP teritorijoje.

2. Atlikti  LRP priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir NATURAS 2000 tinklo teritorijų būklės vertinimą.

3. Dalyvauti gamtosauginėje edukacinėje veikloje.

4. Nustatyti apsaugos tikslus Natura 2000 teritorijose.

 

Vyriausioji specialistė ASTA SURVILAITĖ

1. Vykdyti ANP biologinės įvairovės tyrimus, numatytus  metiniame veiklos plane.

2. Vykdyti direkcijos organizuojamas gamtinės ir ekologinės krypties edukacines programas, veiklas.

3. Dalyvauti projekto Meironų gamtos tako įrengimas  įgyvendinime

 

Skyriaus vedėjas LINAS STANAITIS

1 ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas, Meironų gamtos tako, Šiliniškių pažintinio tako įrengimas, ANP ir LRP lauko informacinės sistemos įrengimas.

2. Dalyvavimas Europos solidarumo korpuso programoje

3. Parko produkto ženklo matomumo ir populiarumo didinimas.

4. Bitininkystės muziejaus veiklos optimizavimas

 

Vyriausioji specialistė SIGUTĖ MUDINIENĖ

1. UNESCO paveldo metamas skirto projekto įgyvendinimas

2. Parengti ir pateikti nematerialaus kultūros paveldo sąvado bylą,

 

Vyraisuioji specilaistė GIEDRĖ ŠUKYTĖ

1.  ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas  - medžiagos apie kultūros paveldo objektus surinkimas ir pateikimas.

2. Kultūrinės edukacijos paraiškos kultūros pasui pateikimas.

3. Tautodailės metams skirto renginio/akcijos organizavimas.

Skyriaus vedėja ASTA LAŠINSKIENĖ

1. Paskelbti viešą nuomos konkursą Direkcijos funkcijoms nenaudojamam valstybės nekilnojamajam turtui.

2. Organizuoti  Direkcijos funkcijoms atlikti nenaudojamo ir nereikalingo nekilnojamojo turto perdavimą VĮ Turto bankui.

3. Organizuoti nereikalingo arba netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą viešame prekių aukcione.

4. Organizuoti rekreacinės infrastruktūros tvarkymo, atnaujinimo bei gamybos darbus.

 

Vyriausiasis specialistas TOMAS RAGAIŠIS

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimas įstaigoje

2. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reglamentavimas įstaigoje.

3. Dalyvauti organizuojant Direkcijai nereikalingo arba netinkamo valstybės turto pardavimą viešajame aukcione.

4. Parengti sąlygas nekilnojamojo turto objektų nuomos konkurso organizavimui ir dalyvauti organizuojant šį konkursą.

 

Vyriausioji specilaistė DANUTĖ SUKOVIENĖ

1. Pasirengti ir dalyvauti perėjimo prie  bendros viešojo sektoriaus Finansų valdymo ir apskaitos posistemio informacinės sistemos diegimo procese.

2. Dalyvauti materialiojo turto pardavimo viešajame prekių aukcione proceso valdyme.

3. Pateikti pasiūlymus dėl Direkcijos teikiamų  mokamų paslaugų įkainių ir parduodamų leidinių bei suvenyrų kainų.

4. Pateikti patikslintus pradinio nuompinigių dydžio už Valstybės materialiojo turo nuomą skaičiavimus, reikalingus  nekilnojamojo turto objektų nuomos konkursui organizuoti.

 

Vyriausioji specialistė JŪRATĖ GIMŽEVSKIENĖ

1.  Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus pritaikyti pagal įstatymų ir veiklos organizavimo pasikeitimus.

2. Dokumentų valdymo tobulinimas, atsižvelgiant į 2020-01-01 įsigaliojusius teisės aktus

3. Konsultuoti skyrių vedėjus apie darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, pasikeitus teisės aktams.

4. Laiku ir kokybiškai sutvarkyti direkcijos archyve saugomi dokumentai ir jų apskaitos dokumentai.

 

Vyresnioji specialistė STASĖ URBONIENĖ

1. Pateikti duomenis VTIPS apie direkcijos valdomą turtą. darbuotojus ir kt.

2. Parengti paraiškas 2020 m. lėšų poreikiui savivaldybių užimtumo didinimo programoms.

3. Dalyvauti organizuojant  direkcijai nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimą viešame prekių aukcione.

4. Pasirengti ir dalyvauti perėjimo prie bendros viešojo sektoriaus Finansų valdymo ir apskaitos posistemio informacinės sistemos diegimo procese.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-03