Valstybės tarnautojų užduotys

Skyriaus vedėjas VOLDEMARAS KUTRA

1. Organizuoti ir užtikrinti savalaikį teritorijų planavimo, techninių projektų, kitų pateiktų dokumentų (miškotvarkos projektų, žemės sklypų planų, kadastrinių matavimų ir kt.)sąlygų ar specialiųjų reikalavimų teikimą bei jų derinimą ir išvadų pateikimą.

2. Organizuoti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko kontrolės ir prevencinės veiklos programos ruošimą ir saugomos teritorijos apsaugos bei naudojimo rėžimo laikymosi kontrolės ir prevencijos įgyvendinimą

3. Organizuoti ir vykdyti kraštovaizdžio monitoringo programą

4. Dalyvauti viešinant ES projektų metu sukurtą infrastruktūrą bei didinti Aukštaitijos nacionaliniame parke bei Labanoro regioniniame parke esančių vertybių žinomumą.

 

 

Skyriaus vedėjas TAUTGIRDAS MASIULIS

1. Užtikrinti Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo atlikimą Natura 2000 tinklo teritorijose, koordinuoti biologinės įvairovės tyrimų ir stebėsenos, gamtos paveldo kompleksų ir objektų, kitų tyrimų vykdymą.

2. Organizuoti, atlikti, koordinuoti tvarkymo darbus Natura 2000 tinklo teritorijose, atlikti priskirtų Natura 2000 tinklo teritorijų būklės vertinimą ANP, koordinuoti LRP priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų būklės vertinimo atlikimą.

3. Organizuoti/padėti organizuoti gamtosauginius renginius parke bei mokyklose/gimnazijose, skaityti paskaitas, pravesti specializuotas ekskursijas, edukacines programas, teikti straipsnius spaudai. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.

4 . Atlikti KMB inventorizaciją Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose.

5. Užtikrinti Biologinės įvairovės skyriaus specialistų darbų vykdymą, darbų kokybę. Užtikrinant gamtinių vertybių apsaugą, teikti pastabas vidinės miškotvarkos projektams, teikti išvadas „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo“, „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“, kitiems planams. Rengti apsaugos sutartis „Dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas LINAS STANAITIS

1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą: Aukštaitijos NP ir Labanoro RP lauko informacinių sistemų išplėtimas ir atnaujinimas, Šiliniškių gūbrio pažintinio tako įrengimas.

2 .  Pristatyti visuomenei ES projektų metu sukurtą infrastruktūrą bei didinti Aukštaitijos nacionaliniame parke bei Labanoro regioniniame parke esančių vertybių žinomumą.

3. Užtikrinti sėkmingą dalyvavimą Europos solidarumo korpuso ilgalaikės savanorystės ir Jaunimo savanoriškos tarnybos programose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja ASTA LAŠINSKIENĖ

1. Įvykdyti Meironų pažintinio tako įrengimo darbų ir susijusių paslaugų viešųjų pirkimų procedūras, įgyvendinant projektą ,,Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

2 . Organizuoti Direkcijos funkcijoms atlikti nenaudojamo ir nereikalingo nekilnojamojo turto perdavimą VĮ Turto bankui.

3.  Organizuoti  Direkcijos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą viešame prekių aukcione.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-03