Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Rakštelytė (tel. 86 59 73140), el. p. sandra.rakstelyte@aparkai.lt).

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Galiojančius Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas (nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė) atitinkamoje Direkcijos veiklos srityje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

2021 m. išvada

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/informacijos-apie-asmeni-surinkimas

Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nurodytais adresais ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837 arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS).

 

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

 

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

 

Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai: telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598, el. p.: pranesimas@am.lt . Adresas siunčiant paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105, Vilnius.

 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/korupcinio-pobudzio-nusikalstamos-veikos/7429

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

           Informuojame, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-173 “Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ esamiems ir buvusiems (direkcijos pavadinimas) darbuotojams bei su direkcija sutartiniais santykiais susijusiems asmenims, yra sudaryta galimybė informaciją apie pažeidimus teikti vienu iš šių būdų:                      

  1. Elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@vstt.lt. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
  2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
  3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į direkciją (nurodyti adresą) arba į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

 

                                      PAPILDOMAI   PAAIŠKINAME

 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                               AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30    įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-03