2023-02-22

Ieškome kolegos

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija skelbia atranką Visuomenės informavimo specialisto pareigybei užimti.

Darbo vieta: Palūšė, Ignalinos r.

Neterminuota darbo sutartis, tarnybinis atlyginimas - nuo 1116 Eur neatskaičius mokesčių (bruto).

40 val. darbo savaitė.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti: gyvenimo aprašymą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 14 d. įskaitytinai adresu: Lūšių g. 16, Palūšė, Ignalinos r., arba el.p. [email protected]

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminius aktus taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinį darbą ir veiklą;

4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir /ar 1 metų profesinę patirtį

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti bendrauti su lankytojais, būti komunikabiliu, kūrybišku;

4.6. gebėti dirbti kompiuteriu vartotoju lygiu;

4.7. mokėti dvi užsienio kalbas, iš kurių bent vieną kalbą B1 lygiu

4.8. žinoti saugos ir sveikatos darbe ir gaisrinės saugos taisykles.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir teikia informaciją lankytojams apie Aukštaitijos nacionaliniame parke teikiamas rekreacines paslaugas, lankytinus objektus ir vietoves, organizuojamus renginius;

5.2. vykdo lankytojų monitoringą, pildo ekskursijų/edukacijų registracijos žurnalus;

5.3. veda pažintines ekskursijas, žygius, edukacijas lietuvių ir užsienio kalbomis Aukštaitijos nacionaliniame parke;

5.4. prisideda prie renginių organizavimo;

5.5. platina informacinius leidinius, prekiauja mokamais leidiniais ir suvenyrais Lankytojų centre ir kitose vietose, kuriose teikiama informacija parko lankytojams;

5.6. ruošia medžiagą informaciniams leidiniams, renginiams, stendams, pristatantiems Aukštaitijos nacionalinį parką;

5.7. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

5.8. atlieka piniginių lėšų priėmimo, apskaitos ir apsaugos operacijas, dirba kasos aparatu, laikantis visų kasos operacijų atlikimo apskaitos taisyklių, teisingai veda kasos aparato kasos žurnalą ir pinigų apskaitą ir laiku atsiskaito su Bendrųjų reikalų skyriumi;

5.9. vykdo kitus su Direkcijos ir Lankytojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

Informacija teikiama tel. 8 683 80105.