2023-03-03

Pradedame įgyvendinti naują LIFE projektą, skirtą nykstančių pievų paukščių apsaugai

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija nuo šių metų aktyviai pradeda įgyvendinti projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“. Projektas inicijuotas Lietuvos ornitologų draugijos, taip pat partnerio teisėmis kartu dalyvauja Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija. Projektas  skirtas griežlės ir nykstančių pievose perinčių tilvikų – paprastojo griciuko, raudonkojo tuliko, stulgio ir gaiduko – apsaugai.

Pagrindinės projekto veiklos skirstomos į keletą stambių blokų:

  • gamtotvarkos darbai ir hidrologinio režimo atkūrimas trijose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose  – Vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje, Kretuono ežere ir Svylos upės slėnyje;
  • ekstensyvių, bet tausojančių ir tvarių demonstracinių gyvulininkystės ūkių sukūrimas ir palaikymas projekto teritorijoje;
  • sukauptos patirties apie tvarų ūkininkavimą perdavimas. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas smulkiems ūkininkams. Bus parengtos specialios rekomendacijos bei  įrankiai, padedantys tinkamai planuoti naujų gyvulininkystės ūkių kūrimą. 

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos pagrindinės atsakomybės projekte išvardintų veiklų kontekste:

  • pralaužto Žaugėdos upės pylimo sutvirtinimas ir vandens lygį reguliuojančio šliuzo statyba bei kasmetinis tinkamo vandens lygio palaikymas Žemaitiškių ir Pagilūtės polderiuose, jog būtų užtikrintas palankus hidrologinis režimaspaukščių apsaugai svarbiose teritorijose;
  • sąlygų tvarių gyvulininkystės ūkių vystymui sudarymas: nereikalingos augalijospašalinimas projekto teritorijose, reikiamos infrastruktūros įrengimas ganyklose, motininės galvijų bandos įsigijimas ir perdavimas ūkininkams;
  • bendradarbiaujant su ūkininkais ir žemių savininkais, užtikrinti, kad išvardintų veiklų dėka sukurtos sąlygos būtų tinkamai prižiūrimos ir palaikomos ilgalaikėje perspektyvoje, kas garantuotų projekto investicijų ilgaamžiškumą.

Giežlė / Crex crex

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Kretuone, Vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje, Svylos upės slėnyje, Sartų regioniniame parke, Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo šlapžemėse ir Nemuno deltoje, tikslinių paukščių rūšių gausa padidės 100 proc. 

Į projekto veiklas įtraukiant įvairias interesų grupes bus siekiama, kad jo metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos būtų atkartojamos visoje šalies teritorijoje ir taikomos bent 40-yje šalies ūkių. 

Taip pat bus dedamos pastangos, kad nykstančių pievų paukščių rūšių apsauga būtų tinkamai reglamentuota nacionaliniuose teisės aktuose bei atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose – gamtotvarkos, tikslinių rūšių apsaugos planuose.

Projekto socialiniai partneriai – už gamtos apsaugą ir žemės ūkio politikos formavimą bei įgyvendinimą atsakingos institucijos – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio konsultacinė tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos. Taip pat gyvulių ūkius turintys ar planuojantys ūkininkai, pievų savininkai, vietos kaimų žmonės, gamtinės nevyriausybinės organizacijos, gamtos mokslo institucijos bei gamtos išsaugojimu besirūpinantys žmonės.

Platesnę informaciją apie projektą, jo eigą ir rezultatus galite sekti Lietuvos ornitologų draugijos svetainėje http://www.birdlife.lt/lifefarms-for-birds bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos svetainėje https://anp.lrv.lt/lt/

Projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“ numatyta įgyvendinti iki 2027 metų pabaigos. Projekto veiklos finansuojamos ES aplinkos ir klimato kaitos programos„LIFE“, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir projekto partnerių  lėšomis.

Šiame leidinyje išreiškiamas požiūris yra vien tik jo autoriaus ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos ar CINEA nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Sąjunga nėra atsakingos už leidinyje teikiamos informacijos panaudojimą.