• Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
  Tel. (8 386) 53135, El. p. direkcija@aparkai.lt, Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.
  Nėra kontaktų
 • Administracija
  Tel. (8 386) 53135, El. p. direkcija@aparkai.lt, Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gedas Kukanauskas

                                        _________________________________

 • Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
  Tel. (8 386) 53 135, El. p. krastotvarka@aparkai.lt, Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

                                           

  PATVIRTINTA

  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanororegioninio
  parko direktoriaus

  2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.1-6

  (Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro  regioninio parko
  direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr.1- 15
  redakcija)

   

   

  KRAŠTOTVARKOS
  SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Kraštotvarkos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys,
  pavaldus Direkcijos direktoriui.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos priimtais teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Aukštaitijos nacionalinio parko nuostatais, Labanoro regioninio parko nuostatais, Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema, Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, Labanoro regioninio parko tvarkymo planu, Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos darbo tvarkos taisyklėmis, Direkcijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus darbuotojų skaičius nustatomas direkcijos pareigybių sąraše, vedėjas ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą priimamai Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1.      padėti rengti ir įgyvendinti Direkcijos politiką;

  4.2.      Nacionaliniame parke organizuoti Šiaurės Rytų Lietuvos XII-XV a. gynybinės linijos liekanų su Taurapilio, Ginučių, Puziniškių, Linkmenų, Vajuonio ir kitų piliakalnių bei Rėkučių senovės gynybiniu pylimu, unikalaus Kretuono archeologinio komplekso, Minčios, Vyžių, Šakarvos, Palūšės, Kaltanėnų, Švento ir kitų pilkapynų bei akmens amžiaus gyvenvietės, etnografiškai vertingų Salų (II) Varniškių (II), Vaišnoriškių, Šuminų (Pabaluošės), Strazdų (Šarkiškės), Kretuonų, Benediktavo (Maknių) bei kitų etnografinį pobūdį ar elementus išlaikiusių kaimų, Kaltanėnų urbanistinio komplekso, Palūšės bažnyčios architektūrinio ansamblio, vandens malūnų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą;

  4.3. regioniniame parke organizuoti kultūros paveldo vertybių, iš jų – urbanistinių bei etnokultūrinių kompleksų, pilkapių ir kitų objektų apsaugą;

  4.4.     organizuoti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (toliau - Parkai) kraštovaizdžio, kultūros ir gamtos paveldo objektų apsaugą;

  4.5.    organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą;

  4.6.     sudaryti sąlygas Parkuose plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausiai pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, numatytose Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemoje ir Labanoro regioninio parko tvarkymo plane;

  4.7.     reguliuoti ūkinę veiklą bei užstatymo plėtotę pagal Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemą ir Labanoro regioninio parko tvarkymo planą, kitus kompleksinius bei specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus

  4.8.  vykdyti  gamtosauginį (ekologinį) švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas;

  4.9.      puoselėti Aukštaitijos regiono materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, vykdyti švietėjišką veiklą.

  5.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1.   rengia Parkų tvarkymo tikslines programas;

  5.2.   pagal kompetenciją įgyvendina Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos ir Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

  5.3. organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su Parkų kraštovaizdžio, kultūros paveldo išsaugojimu, kaupia informaciją kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos ir kitose srityse;

  5.4.       organizuoja ir koordinuoja  Parkų bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų  tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas  programas;

  5.5.       organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Parkų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros objektų apsaugą, teritorijos ir jos dalių apsaugą, kartu su kitais skyriais organizuoja  parkų informacinės sistemos, gamtos ir kultūros paveldo vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;

  5.6.       nustatyta tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;

  5.7.       pagal kompetenciją vykdo Parkų priežiūrą, saugomų teritorijų kontrolę Parkuose bei Aukštaitijos nacionalinio parko buferinėje zonoje;

  5.8.       vykdo kitus Parkų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus;

  5.9.       informuoja visuomenę apie Parkų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo  objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas priemones, numatomus Parkų apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;

  5.10.    teikia paslaugas, susijusias su Skyriaus  tikslų ir funkcijų vykdymu;

  5.11.    teikia informaciją ir  konsultuoja savo kompetencijos klausimais Parkų žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius asmenis;

  5.12.    rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;

  5.13.    bendradarbiauja su  Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir jo teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės
  tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

  5.14.   pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  5.15.   pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  5.16.    dalyvauja rengiant direkcijos veiklos planą ir teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą;

  5.17.    vykdo kitas Direkcijos vadovų pavestas funkcijas.

   

   

   

   

  III. SKYRIAUSDARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  6.1.       gauti informaciją iš Direkcijos skyrių ir padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.2.       dalyvauti Direkcijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  6.3.       atstovauti Direkcijai, neviršijant Skyriaus kompetencijos ribų;

  6.4.       naudotis biuro, kompiuterine, ryšių technika, Direkcijos tarnybiniu transportu vykdant
  tarnybines užduotis;

  6.5.       teikti pasiūlymus Direkcijos vadovybei veiklos bei darbo organizavimo klausimais.

  7. Skyriaus darbuotojai privalo:

  7.1.       darbe vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Direkcijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Direkcijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir darbuotojų pareigybių aprašymais;

  7.2.       nuolat tobulinti savo kvalifikaciją,

  7.3.       laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus (užduotis).

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį laimėjus konkursą arba paskyrus, vadovaujantis kitais Valstybės tarnybos įstatyme numatytais atvejais, skiria į pareigas ir atleidžia9.Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir rezultatus.

   

  V. ATSAKOMYBĖ

   10.  Už pareigų ar funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  _____________________

   

   

 • Biologinės įvairovės skyrius
  Tel. (8 386) 53135, El. p. gamta@aparkai.lt, Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

   

                                                             

                                                                                        PATVIRTINTA

  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro  regioninio
  parko direktoriaus2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.1-6

  (Aukštaitijos nacionalinio parko ir
  Labanoro regioninio parko direktoriaus

  2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr.1-
  15 redakcija)

   

   

  GAMTOS
  SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Gamtos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, pavaldus Direkcijos direktoriui.

   2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos
  ministerijos priimtais teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais,
  Aukštaitijos nacionalinio parko nuostatais, Labanoro regioninio parko nuostatais, Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema, Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, Labanoro regioninio parko tvarkymo planu, Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos darbo tvarkos taisyklėmis, Direkcijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus darbuotojų skaičius nustatomas direkcijos pareigybių sąraše, vedėjas ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą priimamai Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

   II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

   4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1.   padėti rengti ir įgyvendinti Direkcijos politiką;

  4.2.  nacionaliniame parke organizuoti unikalios trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančios Žeimenos aukštupio ekosistemos, Ažvinčių (Gervėčių) sengirės ir Balčio gamtinių kompleksų, Baluošo, Linkmenų - Ūkojo, Tauragnų ir Uteno miškingų ežeruotų dubaklonių, Šiliniškių tarpežerinio gūbrio su Ladakalniu bei Benediktavo (Maknių) moreninio masyvo ir Kiaunos slėnio kraštovaizdžio, Petriškių geomorfologinio ir Būkos, Juodupės, Švoginos, Pliaušės, Labažės, Asalnų bei Žeimenio hidrografinių kompleksų, Vilkaraisčio, Kriogžlio, Siūrių ir Pagilūtės pelkių, savitas Ažvinčių bei Minčios girių, Kretuono, Kretuonykščio, Knyčio ir Pažeimėnes biocenozių, retų augalų ir gyvūnų rūšių, gamtos paveldo objektų apsaugą;

  4.3. regioniniame parke organizuoti ypač vertingos gamtiniu požiūriu Labanoro girios ir ežeryno su Aiseto, Kertuojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkės apsaugą;

  4.4.  organizuoti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (toliau - Parkai) gamtinių ekosistemų stabilumo, biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą;

  4.5. organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą;

  4.6.   vykdyti gamtosauginį (ekologinį) švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas;

  5. Skyrius,įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1.     rengia Parkų tvarkymo tikslines programas;

  5.2. pagal kompetenciją įgyvendina Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos ir Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

  5.3.     organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su Parkų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu, kaupia informaciją kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos paveldo vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse;

  5.4.       organizuoja ir koordinuoja  Parkų bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų  tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas  programas;

  5.5.       organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Parkų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos objektų apsaugą, teritorijos ir jos dalių apsaugą, kartu su kitais skyriais organizuoja Parkų informacinės sistemos, gamtos ir kultūros paveldo vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;

  5.6.       nustatyta tvarka dalyvauja teritorijų planavimo ir tvarkymo dokumentų rengimo bei derinimo procese;

  5.7.       pagal kompetenciją vykdo Parkų priežiūrą, saugomų teritorijų kontrolę Parkuose bei Aukštaitijos nacionalinio parko buferinėje zonoje;

  5.8.       vykdo kitus Parkų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus;

  5.9.       informuoja visuomenę apie Parkų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo  objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas priemones, numatomus Parkų apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;

  5.10.    teikia paslaugas, susijusias su Skyriaus  tikslų ir funkcijų vykdymu;

  5.11.    teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais Parkų žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius asmenis;

  5.12.    rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;

  5.13.    bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

  5.14.   pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  5.15.   pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  5.16.   pagal  kompetenciją dalyvauja ir organizuoja konferencijas, seminarus, parodas ir kitus renginius, veda ekskursijas;

  5.17.    dalyvauja rengiant direkcijos veiklos planą ir teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą;

  5.18.    vykdo kitas teisės aktuose numatytas ir Direkcijos vadovų pavestas funkcijas.

   

  1. III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  6.1.       gauti informaciją iš Direkcijos skyrių ir padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.2.       dalyvauti Direkcijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  6.3.       atstovautiDirekcijai, neviršijant Skyriaus kompetencijos ribų;

  6.4.       naudotisbiuro, kompiuterine, ryšių technika, Direkcijos tarnybiniu transportu vykdant tarnybines užduotis;

  6.5.       teikti pasiūlymus Direkcijos vadovybei veiklos bei darbo organizavimo klausimais.

  7. Skyriaus darbuotojai privalo:

  7.1.       darbe vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Direkcijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Direkcijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir darbuotojų pareigybių aprašymais;

  7.2.       nuolat tobulinti savo kvalifikaciją,

  7.3.       laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus (užduotis).

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

   

   

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį laimėjus konkursą arba paskyrus, vadovaujantis kitais Valstybės tarnybos įstatyme numatytais atvejais, skiria į pareigas ir atleidžia Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir rezultatus.

   

  V. ATSAKOMYBĖ

   10. Už pareigų ar funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  _____________________

   

   

 • Lankytojų aptarnavimo skyrius
  Tel. (8 386) 47478, El. p. info@aparkai.lt, Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.

                                                           

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus

  2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.1-6

  (Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus

  2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr.1-15
  redakcija)

   

   

   

  INFORMACIJOS
  IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Informacijos ir kultūros paveldo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, pavaldus Direkcijos direktoriui.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos priimtais teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Aukštaitijos nacionalinio parko nuostatais, Labanoro regioninio parko nuostatais, Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema, Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, Labanoro regioninio parko tvarkymo planu, Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentu, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos darbo tvarkos taisyklėmis, Direkcijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus darbuotojų skaičius nustatomas direkcijos pareigybių sąraše, vedėjas ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą priimamai Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  4. Skyriuje yra struktūrinis padalinys – Bitininkystės muziejaus poskyris, kurio veiklą reglamentuoja Bitininkystė muziejaus poskyrio nuostatai, patvirtinti Direkcijos direktoriaus įsakymu. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.  padėti rengti ir įgyvendinti Direkcijos politiką;

  5.2.  organizuoti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (toliau – Parkai) sunaikintų ir/ar pažeistų kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą;

  5.3.    vykdyti gamtosauginį (ekologinį) švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas;

  5.4.  sudaryti sąlygas Parkuose plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausiai pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, numatytose Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemoje ir Labanoro regioninio parko  tvarkymo plane;

  5.5. puoselėti Aukštaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, vykdyti švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą.

  6. Skyrius,įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1.  rengia Parkų tvarkymo tikslines programas;

  6.2.  pagal kompetenciją įgyvendina Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos ir Labanoro regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

  6.3.   organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su Parkų kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse;

  6.4.       organizuoja ir koordinuoja  Parkų bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų  tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas  programas;

  6.5.       organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Parkų kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ir jos dalių apsaugą, kartu su kitais skyriais organizuoja Parkų informacinės sistemos, gamtos ir kultūros paveldo vertybių ekspozicijų, pažintinių takų,trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;

  6.6.       organizuoja ir vykdo Bitininkystės muziejaus, Ginučių vandens malūno, Meironų gamtos mokyklos veiklą;

  6.7.       pagal kompetenciją dalyvauja, kai rengiami kompleksinio ar specialiojo planavimo dokumentai ar statinių projektai, susiję su Parkų apsauga bei tvarkymu;

  6.8.       pagal kompetenciją vykdo kitus Parkų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus;

  6.9.       vykdo švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, kultūros srityse;

  6.10.   informuoja visuomenę apie Parkų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo  objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas priemones, numatomus Parkų apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;

  6.11.    teikia paslaugas, susijusias su Direkcijos tikslų ir funkcijų vykdymu;

  6.12.   įstatymų nustatyta  tvarka aptarnauja lankytojus;

  6.13.    teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais Parkų lankytojus, kitus fizinius asmenis;

  6.14.   organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia  krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą, vykdo muziejinę veiklą;

  6.15.    rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;

  6.16.    bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento teritoriniais padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

  6.17.   pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.18.   pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  6.19.   tvarko Direkcijos internetinį puslapį;

  6.20.   dalyvauja rengiant direkcijos veiklos planą ir teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą;

  6.21.   naudoja ir rūpinasi valstybės turtu;

  6.22.    vykdo kitas teisės aktais paskirtas ir Direkcijos vadovų pavestas funkcijas.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  7.1.       gauti informaciją iš Direkcijos skyrių ir padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.2.       dalyvauti Direkcijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  7.3.       atstovauti Direkcijai, neviršijant Skyriaus kompetencijos ribų;

  7.4.       naudotis biuro, kompiuterine, ryšių technika, Direkcijos tarnybiniu transportu vykdant
  tarnybines užduotis;

  7.5.       teikti pasiūlymus Direkcijos vadovybei veiklos bei darbo organizavimo klausimais.

  8. Skyriaus darbuotojai privalo:

  8.1.       darbe vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Direkcijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Direkcijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir darbuotojų pareigybių aprašymais;

  8.2.       nuolat tobulinti savo kvalifikaciją,

  8.3.       laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus (užduotis).

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį laimėjus konkursą arba paskyrus, vadovaujantis kitaisValstybės tarnybos įstatyme numatytais atvejais, skiria į pareigas ir atleidžia Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius.

  10. Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir rezultatus.

  V. ATSAKOMYBĖ

  11. Už pareigų ar funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

  • Bitininkystės muziejaus poskyris
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danutė Indrašienė

   PATVIRTINTA

   Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus

   2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1- 2

    

    

   INFORMACIJOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIAUS

   BITININKYSTĖS MUZIEJAUS POSKYRIO

   NUOSTATAI

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aukštaitijos  nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus (toliau – Skyrius) Bitininkystės muziejaus poskyrio (toliau – Poskyris) nuostatai (toliau – šie Nuostatai) nustato Poskyrio uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.
   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų ir muziejų veiklą, paslaugų teikimą ir lankytojų aptarnavimą, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos priimtais teisės aktais, Direkcijos nuostatais, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus (toliau – direktorius) įsakymais ir šiais Nuostatais.
   3. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
   4. Poskyrio nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Poskyrio uždaviniai yra:

   5.1. kaupti, saugoti, eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes, susijusias su bitininkystės istorija, supažindinti lankytojus su bitininkystės raida ir istorija, bitininkavimo tradicijomis ir priemonėmis, Aukštaitijos nacionalinio parko vertybėmis.

   5.2. užtikrinti gerą lankytojų aptarnavimą, kurti ir įgyvendinti lankytojų aptarnavimo gerinimo priemones, Direkcijos teikiamų paslaugų viešinimo propagavimo priemones, inicijuoti naujų paslaugų teikimą lankytojams;

   5.3. padėti įgyvendinti Direkcijos tikslus atkuriant, saugant, tvarkant ir prižiūrint nacionalinio parko teritoriją ir materialines vertybes.

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. administruoja Bitininkystės muziejaus veiklą;

   6.2. kaupia muziejines vertybes, formuoja muziejaus fondo rinkinius, atspindinčius bitininkystės istoriją, kurie, atsižvelgiant į juose esančių muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:

   6.2.1. pagrindinį fondą, žymimą šifru BM, (Gaunamų eksponatų knyga. GEK-as), kurio eksponatai skirstomi į rinkinius: bitininkavimo įrankiai (BĮ), buitiniai drabužiai (BDr), buitiniai įrankiai (BuĮ), senoviniai aviliai (SA), stalystės įrankiai (SĮ), liaudies menas (LM), spaudiniai (IS). Pagrindinį fondą sudaro muziejinės vertybės, turinčios išliekamąją vertę. Muziejaus pagrindinio fondo rinkinių šifre nurodomas sutrumpintas Muziejaus pavadinimas (BM) ir konkretus rinkinio šifras;

   6.2.2. pagalbinį fondą, žymimą šifru (PF). Pagalbinį fondą sudaro muziejinės vertybės, neturinčios išliekamosios vertės, taip pat objektai, naudojami parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacijos, mokymo ir kitiems tikslams;

   6.2.3. iš pagrindinio ir pagalbinio fondų dubeltinių vertybių gali būti suformuotas mainų fondas. Mainai gali vykti dviem kryptimis: tarp pačių muziejų ir su privačiais asmenimis. Muziejinės vertybės gali būti panaudojamos: ekspozicijoms ir parodoms ruošti; mokymo ir ugdymo procese; kultūros paveldui propaguoti.

   6.3. vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS);

   6.4. organizuoja, rengia ir veda lietuvių ir užsienio kalbomis pažintines, temines ekskursijas muziejuje, edukacines programas bei teikia kitas mokamas paslaugas pagal Direkcijoje patvirtintus įkainius,

   6.5. rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, muziejų populiarinančius ir informacinius leidinius;

   6.6. organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;

   6.7. dalyvauja visuomenės ekologinio ugdymo bei kitose visuomenės švietimo programose;

   6.8. rengia ir teikia projektus, susijusius su Muziejaus veikla, dalyvauja projektinėje veikloje;

   6.9. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio muziejais, su švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis

   6.10. vykdo rekreacinius, sociologinius tyrimus ir dalyvauja pagal savo kompetenciją kituose tyrimuose ir stebėjimuose; analizuoja ir vertina tyrimų metu gautus duomenis;

   6.11. prekiauja įvairiais leidiniais, suvenyrais, meno kūriniais ir kitais dirbiniais, platina lankytojo bilietus;

   6.12. vykdo bičių šeimų priežiūrą;

   6.13. organizuoja Bitininkystės muziejaus pastatų, patalpų, inžinerinių, informacinių ir apsaugos sistemų eksploatacija ir priežiūra, teritorijos tvarkymą;

   6.14. valdo, apskaito ir prižiūri Poskyriui priskirtą materialų ir nematerialų, biologinį turtą; rūpinasi įrangos ir inventoriaus priežiūra ir laiku atliekamu remontu;

   6.15. teikia metų veiklos darbo planus bei ataskaitas;

   6.16. ruošia Direkcijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, susijusius su Poskyrio ir jo darbuotojų veikla;

   6.17. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direkcijos vadovo, jo pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS, PAREIGOS  IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   8.2. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

   8.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   9. Poskyrio darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. pateikti ataskaitas buhalterijai, įnešti pinigus už parduotas prekes, parduotus bilietus, suteiktas paslaugas direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka;

   9.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

   9.4. atsako už kokybišką Muziejaus lankytojų aptarnavimą.

   10. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Poskyrio darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   11. Poskyriui vadovauja šio Poskyrio vedėjas (toliau vadinama – Vedėjas), kurį priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos vadovas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

   12. Vedėjas:

   12.1. planuoja ir organizuoja Poskyrio darbą;

   12.2.užtikrina muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą muziejuje, muziejaus vidaus tvarką

   12.3. teikia Skyriaus vedėjui ir Direkcijos vadovui siūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais;

   12.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos ir tiesioginio vadovo pavedimus.

   12.5. atsako:

   12.5.1. už Poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.5.2. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisė aktų laikymąsi

   12.5.3. už eksponatų inventorizavimą, jų aprašų kokybę, rinkinių tyrinėjimą, parodų organizavimą ir ekspozicinę veiklą;

   12.5.4. už ataskaitų, buhalterinių dokumentų pateikimą laiku,  pateiktų duomenų tikrumą

   12.5.5. už muziejaus ilgalaikį turtą ir kitas vertybes, jų saugojimą ir naudojimą muziejaus nuostatuose numatytiems tikslams, taupų vandens, elektros, šilumos naudojimą.

   13. Vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka kitas Direkcijos vadovo paskirtas asmuo.

    

   ––––––––––––––––––––

    

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Adresas: Lūšių g. 16, Palūšės k., 30202 Ignalinos r.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stasė Urbonienė
  Vyresnysis specialistas
  Imantas Kazakevičius
  Petras Gaižutis
  Arvydas Bartasūnas
  Jonas Raginis
  Algimantas Ragaišis
  Roma Kazakevičienė

    

  BENDRŲJŲ
  REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, pavaldus Direkcijos direktoriui.

  2. Skyrius,vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Aukštaitijos nacionalinio parko nuostatais, Labanoro regioninio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos darbo tvarkos taisyklėmis, Direkcijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus darbuotojų skaičius nustatomas direkcijos pareigybių sąraše, vedėjas ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą priimamai Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1.  įgyvendinti Direkcijos tikslus, atkuriant, saugant, tvarkant ir prižiūrint Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (toliau – Parkai) teritorijas;

  4.2. užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Direkcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto eksploataciją, techninę apžiūrą ir priežiūrą;

  4.3. nustatyta tvarka aprūpinti Direkcijos administracijos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu ir jį administruoti,

  4.4.užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Direkcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų nekilnojamųjų daiktų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus;

  4.5.  užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų įgyvendinimą Direkcijoje.

  5.  Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  5.1.  vykdo Parkų teritorijų, lankomų objektų, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros darbus, informacinės sistemos objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbus 

  5.2. organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apsaugą;

  5.3.  aprūpina Direkcijos darbuotojus ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;

  5.4. užtikrina tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, tvarko kitą su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją, sprendžia darbuotojų ir valstybės tarnautojų aprūpinimo tarnybiniais automobiliais klausimus;

  5.5. rengia Direkcijos tarnybinių automobilių kuro sąnaudų apskaitą;

  5.6. užtikrina visų turimų Direkcijos prietaisų, įrenginių ir priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir tinkamą techninę būklę;

  5.7. rengia dokumentus, susijusius su Direkcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto eksploatacija, perdavimu kitiems naudotojams, nurašymu;

  5.8.  užtikrina Direkcijos patalpų valymą ir apsaugą;

  5.9. organizuoja Direkcijos pastatų priežiūrą, eksploataciją ir remontą (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, sanitarinių–buitinių sąlygų, komunikacinių tinklų ir kitų sistemųveiklą), patalpų ir teritorijos tvarką ir švarą;

  5.10. vykdo elektros energijos apskaitą, rengia ataskaitas, užtikrina elektros įrenginių teisingą ir saugų eksploatavimą;

  5.11. rengia prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas;

  5.12.  organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių, Direkcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų patalpų ir pastatų bei transporto priemonių draudimą;

  5.13. organizuoja Direkcijos darbuotojų instruktavimą saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės, elektros, civilinės saugos klausimais;

  5.14. kontroliuoja, kaip Direkcijos darbuotojai ir valstybės tarnautojai naudoja inventorių ir kitą turtą, laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės, elektros, civilinės saugos reikalavimų;

  5.15.  tikrina, ar Direkcijos darbuotojų darbo vietos atitinka saugos reikalavimus;

  5.16.  atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais pavestas bei Direkcijos vadovų paskirtas funkcijas.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  6.1.       gauti informaciją iš Direkcijos skyrių ir padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.2.       dalyvauti Direkcijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  6.3.       atstovauti Direkcijai, neviršijant Skyriaus kompetencijos ribų;

  6.4.       naudotis biuro, kompiuterine, ryšių technika, Direkcijos tarnybiniu transportu vykdant tarnybines užduotis;

  6.5.       teikti pasiūlymus Direkcijos vadovybei veiklos bei darbo organizavimo klausimais.

  7.  Skyriaus darbuotojai privalo:

  7.1.       darbe vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Direkcijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Direkcijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir darbuotojų pareigybių aprašymais;

  7.2.       nuolat tobulinti savo kvalifikaciją,

  7.3.       laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus (užduotis).

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį laimėjus konkursą arba paskyrus, vadovaujantis kitais Valstybės tarnybos įstatyme numatytais atvejais, skiria į pareigas ir atleidžia Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius.

  9. Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir rezultatus.

  V. ATSAKOMYBĖ

  10. Už pareigų ar funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  _____________________

  1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                               

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-28