BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gedas Kukanauskas
  Direktorius
  Asta Lašinskienė
 • Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Voldemaras Kutra (skyriaus veiklos koordinavimas, statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimai)
  Linas Stanaitis (prevencinės veiklos, rekreacinės infrastruktūros, savanoriškos veiklos klausimai)
  Andrius Juodelis (prevencinės veiklos, plaukiojimo sąlygų vandens telkiniuose, kraštovaizdžio monitoringo klausimai)
  Žydrius Mukulys (statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimai)
  Vanda Valinskienė (teritorijų planavimo klausimai)
  Sigutė Mudinienė (kultūros paveldo (nematerialiojo) klausimai)
  Giedrė Šukytė (kultūros paveldo (materialiojo) klausimai)
  Arvydas Bartasūnas
  Jonas Raginis
  Petras Gaižutis
  Algimantas Ragaišis

  PATVIRTINTA 

  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko  direktoriaus 

                                                                              2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-41

   

   

  AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

  KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    

  1. Kraštovaizdžio apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, vykdantis veiklą kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, prevencinės veiklos organizavimo ir vykdymo, teritorijos tvarkymo ir priežiūros srityse.  
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, atitinkamų regioninių parkų ir rezervatų nuostatais, kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, strateginio planavimo dokumentais, šiais nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais. 

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus uždaviniai yra šie: 

  3.1. išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes sudaryti prielaidas kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams išsaugoti, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, 

  3.2. sudaryti prielaidas pažeistiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) atkurti; juos atkurti, , pagerinti jų būklę

  3.3. užtikrinti nematerialiojo kultūros paveldo apsaugą ir populiarinimą; 

  3.4. užtikrinti prevenciją parkų teritorijoje, siekiant išvengti saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarkos pažeidimų;  

  3.5. sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui; 

  3.6. propaguoti kraštovaizdžio įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), jų apsaugą. 

  3.7.  užtikrinti vertybių (kraštovaizdžio kompleksų ir paveldo objektų) apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, pritaikymą lankymui, pažintiniam turizmui, rekreacinių zonų ir objektų tvarkymą ir priežiūrą;

              4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese: analizuoja ir teikia pasiūlymus saugomų teritorijų planavimo dokumentams, išduoda planavimo sąlygas kompleksiniams ir specialiesiems planams, rengia išvadų projektus teritorijų planavimo dokumentams derinti;

  4.2. nustato reikalavimus vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentams (žemėtvarkos projektams) rengti, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, analizuoja ir rengia išvadų projektus šiems dokumentams derinti;

  4.3. išduoda specialiuosius saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo reikalavimus statinių projektams, tikrina statinių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, pritaria statinių statybos projektams ir dalyvauja statybų užbaigimo procedūrose;

  4.4. nagrinėja ir teikia išvadų / pritarimo projektus žemėtvarkos, vandentvarkos, pažintinio turizmo schemų projektams, trasų įrengimui, kultūrinių ir sporto renginių vietų parinkimui ir laiko numatymui miškuose, plūduriuojančių lieptų, tiltų, prieplaukų projektams, vandens telkinių tvarkymo projektams ir melioracijos projektų aplinkosauginei daliai, kilnojamiesiems objektams statyti, išorinės reklamos įrengimo vietoms parinkti; 

  4.5. rengia sprendimų projektus dėl buvusių sodybų atstatymo;

  4.6. analizuoja ir vertina veiklas, dėl kurių leistinumo nacionaliniame ir regioniniame parkuose nusprendžiama atlikus jų poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms įvertinimą ir teikia pasiūlymus sprendimams dėl jų leistinumo priimti;

  4.7. pagal kompetenciją rengia ir derina strateginio planavimo dokumentus, teikia išvadas, rengia raštus nekilnojamojo ir nematerialiojo kultūros paveldo klausimais;

  4.8. vykdo prevencinę veiklą pažeidimams išvengti (stebi saugomoje teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekdama užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, konsultuoja, siūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdyti ir pan.); dalyvauja patikrinimuose;

  4.9. užfiksavus pažeidimus informuoja atsakingas institucijas dėl galimai padarytų teisės aktų pažeidimų; 

  4.10. vykdo kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklės stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio, gamtos bei kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir kita veikla;

  4.11. vykdo nematerialiojo kultūros paveldo monitoringą, renka duomenis, fiksuoja nematerialiojo kultūros paveldo vertybes; kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nematerialųjį kultūros paveldą ir jo apsaugą; 

  4.12. teikia pasiūlymus dėl naujų gamtos ir kultūros paveldo objektų įteisinimo;

  4.13. organizuoja kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, saugomų teritorijų specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose (planavimo schemose, tikslinėse programose, kt.) numatytų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą, koordinuodamas veiklas su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  4.14. organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus ir stebėjimus, ruošiant ilgalaikes nematerialiojo kultūros paveldo programas bei dalyvauja juos įgyvendinant;  

  4.15. organizuoja ekspozicijų, skirtų kraštovaizdžio kompleksams ir objektams (vertybėms), nekilnojamojo ir nematerialiojo kultūros paveldo vertybėms, išskirtinei saugomų teritorijų vertei pristatyti, įrengimą, lauko informacinės sistemos įrengimą;

  4.16. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius; 

  4.17. kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;

  4.18. veda ekskursijas kraštovaizdžiui ir paveldo vertybėms pažinti;  

  4.19. informuoja visuomenę apie nacionalinio ir regioninio parko bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių būklę, nematerialųjį kultūros paveldą, apie jų išsaugojimo svarbą, rengiamas tikslines programas bei įgyvendinamas apsaugos ir tvarkymo priemones, numatomus nacionalinio ir regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus; ruošia medžiagą informaciniams leidiniams;

  4.20.  tvarko (prižiūri) kraštovaizdžio kompleksus, gamtos ir nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, t. y. pagal kompetenciją įgyvendina saugomų teritorijų specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose (planavimo schemose, tikslinėse programose, kt.) numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones, arba organizuoja jų tvarkymą ir priežiūrą; taip pat įgyvendina sunaikintų ir pažeistų kompleksų bei objektų atkūrimo priemonių įgyvendinimą; 

  4.21. dalyvauja įgyvendinant  saugomų buveinių ir rūšių apsaugos, tvarkymo, įskaitant atkūrimo, priemones, numatytas gamtotvarkos planuose, kituose strateginio ir teritorijų planavimo dokumentuose, įgyvendina priemones, susijusias su invazinių rūšių valdymu ir naikinimu;

  4.22. pritaiko teritorijas ir objektus lankymui, pirmiausia pažintiniam turizmui, įrengia ir prižiūri infrastruktūrą lankytojams: lauko informacinę sistemą, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijas, pažintinius, mokomuosius ir kitus takus, tvarko rekreacines zonas, poilsiavietes, stovyklavietes bei kitus objektus ir rekreacinę infrastruktūrą arba organizuoja teritorijų tvarkymą ir priežiūrą

  4.23. organizuoja savanorių darbą, įtraukia į saugomos teritorijos tvarkymą ir būklės stebėjimą bendruomenes, vietos gyventojus, bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  4.24. inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  projektus  Skyriaus kompetencijos ir jo veiklos viešinimo srityse (rengia paraiškas, inicijuoja sutarčių pasirašymą, rengia reikiamą dokumentaciją, atlieka veiklų stebėseną, nuolat bendrauja su projektus įgyvendinančiomis agentūromis projektų vykdymo klausimais).

  4.25. palaiko ryšius su kitų saugomų teritorijų direkcijomis, su kontrolės institucijomis, dalijasi gerąja patirtimi; 

  4.26. teikia siūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektams;

  4.27. inicijuoja viešuosius pirkimus; 

  4.28. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus; konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais; 

  4.29. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas. 

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 

  5.1. gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

  5.2.  naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

  6. Skyriaus darbuotojai privalo: 

  6.1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais, savo pareigybių aprašymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą; 

  6.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus. 

  7. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja vedėjas (toliau vadinama – Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

  9. Vedėjas: 

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 

  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

  9.3. atsiskaito Direkcijos direktoriui už Skyriaus veiklą; 

  9.4. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais; 

  9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavedimus. 

  10. Vedėjo laikino nedarbingumo arba atostogų, komandiruočių metu jo funkcijas atlieka patarėjas, o jam nesant,  kitas Direkcijos direktoriaus paskirtas asmuo. 

   

  ––––––––––––––––––– 

 • Biologinės įvairovės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Kavšinas
  Asta Survilaitė
  Andrejus Gaidamavičius
  Gintarė Kornevienė

  PATVIRTINTA 

  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro  regioninio parko direktoriaus 

                                                                                      2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-41 

   

   

  AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

  BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS  SKYRIAUS NUOSTATAI 

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    

  1. Biologinės įvairovės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, vykdantis funkcijas biologinės įvairovės (ekosistemų, natūralių buveinių ir rūšių) išsaugojimo srityje. 
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, atitinkamų regioninių parkų ir rezervatų nuostatais, kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, strateginio planavimo dokumentais, šiais nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais. 

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus uždaviniai yra: 
   1. užtikrinti gamtinių ekosistemų stabilumą, natūralių buveinių apsaugą saugomose teritorijose; 
   2. užtikrinti saugomų rūšių augalų, grybų ir gyvūnų apsaugą; 
   3. užtikrinti sunaikintų ir / ar pažeistų ekosistemų, natūralių buveinių ir retų rūšių augaviečių atkūrimą; 
   4. propaguoti biologinės įvairovės apsaugos idėjas. 
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
   1. dalyvauja rengiant saugomų teritorijų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), taip pat gamtotvarkos planus, saugomų rūšių apsaugos planus, kitus strateginio planavimo dokumentus, juos rengia;
   2. nagrinėja vidinės miškotvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas ir kitus projektus, planus, dokumentus, teikia jiems pastabas, pasiūlymus; rengia išvadų projektus vidinės miškotvarkos projektams, derina biržių atrėžimo dokumentus, išduoda pažymas privačių miškų savininkams apie nustatytus veiklos apribojimus, leidimus įveisti mišką;
   3. rengia išvadų projektus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, taip pat atlieka vertinimus veiklų, dėl kurių leistinumo draustiniuose ar valstybiniuose parkuose nusprendžiama atlikus jų poveikio gamtos vertybėms įvertinimą;
   4. derina leidimus / išduoda pritarimus laukiniams gyvūnams (paimti iš gamtos ir kt.), saugomoms rūšims naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, gausos populiacijos reguliavimui ir kt., aptvarų, voljerų įrengimo sąlygas, priima sprendimus dėl galimybės paimti laukinius gyvūnus iš aplinkos, pritarimus reguliuoti laukinių paukščių gausą, rengia išvadų projektus dėl laukinių gyvūnų aptvarų įrengimo;
   5. vykdo prevencinę veiklą pažeidimams išvengti (stebi saugomoje teritorijoje vykdomą veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekdama užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, konsultuoja, siūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdyti ir pan.); dalyvauja patikrinimuose, teikia informaciją kontroliuojančioms institucijoms
   6.   vykdo gyvosios gamtos (buveinių ir rūšių) stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu, vertina nacionalinio ir regioninio parkų, Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų, „Natura 2000“ teritorijų, jose saugomų vertybių būklę, kaupia, analizuoja, sistemina surinktus duomenis, rengia ataskaitas, mokslinius ir publicistinius straipsnius arba organizuoja šiuos darbus;
   7. inventorizuoja ES svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, saugomas rūšis įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą, taip pat invazines rūšis;
   8. rengia arba dalyvauja rengiant ir nustatant „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus ir būtinas buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos priemones, sudaro apsaugos sutartis su privačios žemės savininkais;
   9. teikia siūlymus dėl invazinių rūšių plitimo prevencijos ir valdymo priemonių; 
   10. organizuoja / koordinuoja saugomų rūšių apsaugos planų, gamtotvarkos planų įgyvendinimą, „Natura 2000“ teritorijų tvarkymą;
   11. dalyvauja įrengiant biologinės įvairovės ekspozicijas; 
   12. dalyvauja įgyvendinant agroaplinkosaugines Bendrosios žemės ūkio politikos priemones, sudaro prielaidas Kaimo plėtros programoms įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijose; propaguoja (skatina) ekologinės, tausojančios žemdirbystės plėtrą;
   13. teikia duomenis apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes į duomenų sistemas, tikrina, vertina griežtai saugomų rūšių augaviečių ir jų radaviečių būklę;
   14. veda temines ekskursijas biologinei įvairovei pažinti;
   15. informuoja visuomenę apie nacionalinio ir regioninio parko bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų biologinės įvairovės būklę, rengiamas tikslines programas bei įgyvendinamas apsaugos ir tvarkymo priemones;
   16. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais žemės savininkus, valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
   17. inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus Skyriaus kompetencijos ir jo veiklos viešinimo srityse (rengia paraiškas, inicijuoja sutarčių pasirašymą,  rengia reikiamą dokumentaciją, atlieka veiklų stebėseną, nuolat bendrauja su projektus įgyvendinančiomis agentūromis projektų vykdymo klausimais).
   18. pagal kompetenciją teikia siūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektams;
   19.  inicijuoja viešuosius pirkimus; 
   20. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus; konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais; 
   21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas. 

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

   

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 
   1.  gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 
   2.  naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 
  2. Skyriaus darbuotojai privalo: 
   1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais, savo pareigybių aprašymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą; 
   2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus. 
  3.  Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  1. Skyriui vadovauja vedėjas (toliau vadinama – Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
  2. Vedėjas: 
   1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 
   2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 
   3. atsiskaito Direkcijos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
   4. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais; 
   5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavedimus. 
  3. Vedėjo laikino nedarbingumo arba atostogų metu jo funkcijas atlieka kitas Direkcijos direktoriaus paskirtas asmuo. 

   

  __________________

 • Lankytojų aptarnavimo skyrius
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marija Garejeva
  Rimutė Rutkauskaitė

  PATVIRTINTA 

                                                                                                 Aukštaitijos nacionalinio parko ir        Labanoro regioninio parko direkcijos 

                                                                                               2022 m. spalio 26  d. įsakymu Nr. 1 -41

   

   

  AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

  LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    

  1. Lankytojų aptarnavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, vykdantis funkcijas lankytojų aptarnavimo, švietėjiškos veiklos, asmens duomenų apsaugos srityse Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose.  
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus uždaviniai yra: 
   1. užtikrinti saugomos teritorijos lankytojų aptarnavimą (teritorijoje, lankytojų centruose, gamtos mokykloje, Bitininkystės muziejuje, Ginučių vandens malūne);
   2. propaguoti Aukštaitijos etnografinio regiono etnokultūros tradicijas, gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.
   3. užtikrinti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi. 
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
   1.  teikia pasiūlymus kitiems Direkcijos skyriams ir Direktoriui dėl gamtos ir kultūros vertybių, rekreacinių zonų ir rekreacinių išteklių būklės gerinimo, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi ir vertina įgyvendinamų priemonių efektyvumą;
   2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tikslines programas, saugomų teritorijų planavimo dokumentus; 
   3. organizuoja lankytojų centrų veiklą, priima ir aptarnauja lankytojus, konsultuoja asmenis lankytojų centruose,
   4. vykdo lankytojų monitoringą; 
   5. organizuoja ir veda žygius ir ekskursijas po nacionalinį ir regioninį parkus, teikia kitas mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos tikslų ir funkcijų vykdymu; 
   6. organizuoja ir vykdo Bitininkystės muziejaus ir Ginučių vandens malūno veiklą: aptarnauja  lankytojus, rengia ir įgyvendina edukacines programas ir kt.;
   7.  organizuoja ir vykdo nacionalinio parko gamtos mokyklos veiklą: aptarnauja jos lankytojus, rengia ir įgyvendina edukacines gamtosaugines ir kitas gamtos mokyklos programas; 
   8. vykdo neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo jaunimo bei suaugusiųjų švietimo programas;
   9. propaguoja kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimo, krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugos svarbą, organizuoja konferencijas, seminarus, parodas, kitus švietėjiškus, gamtosauginius, kultūrinius renginius visuomenei, rašo straipsnius, vykdo muziejinę veiklą;
   10.  kaupia ir teikia visuomenei ir suinteresuotų asmenų grupėms aktualią informaciją apie saugomos teritorijos steigimo tikslus, saugomos teritorijos išskirtinę vertę, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo poreikį, apsaugos ir naudojimo režimą, numatomus jo pakeitimus, lankymo galimybes; 
   11. palaiko ryšius su kitų saugomų teritorijų direkcijomis, kitomis institucijomis, vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis, dalijasi gerąja patirtimi; 
   12. organizuoja ir/ar vykdo Direkcijos interneto svetainės administravimą; 
   13.  koordinuoja veiklas susijusias su Saugomų teritorijų produkto ženklu; 
   14. atlieka funkcijas, susijusias su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu; 
   15. inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  projektus  Skyriaus kompetencijos ir jo veiklos viešinimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitose srityse (rengia paraiškas, inicijuoja sutarčių pasirašymą, rengia reikiamą dokumentaciją, atlieka veiklų stebėseną, nuolat bendrauja su projektus įgyvendinančiomis agentūromis projektų vykdymo klausimais);
   16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direkcijos direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimus. 

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

   

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę: 
   1. gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 
   2. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 
  2. Skyriaus darbuotojai privalo: 
   1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais, savo pareigybių aprašymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą; 
   2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus. 
  3. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  1. Skyriui vadovauja vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka. 
  2. Vedėjas: 
   1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 
   2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 
   3. atsiskaito Direkcijos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
   4. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais; 
   5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavedimus. 
  3. Vedėjo laikino nedarbingumo arba atostogų, komandiruočių metu jo funkcijas atlieka direktoriaus paskirtas skyriaus darbuotojas

   

  __________________

   

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sandra Nalivaikė (skyriaus veiklos koordinavimas, teisės, viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos klausimai)
  Danutė Sukovienė (finansų valdymo klausimai)
  Jūratė Gimževskienė (dokumentų valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, asmenų aptarnavimo klausimai)
  Stasė Urbonienė (finansų, viešųjų pirkimų klausimai)
  Imantas Kazakevičius
  Roma Kazakevičienė

  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus 

  2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-41

   

   

  AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS  

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    

  1. Bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Skyrius) yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, vykdantis funkcijas finansų ir turto valdymo, personalo administravimo, dokumentų valdymo organizavimo, darbuotojų saugos, gaisrinės saugos, viešųjų pirkimų, teisės bei informacinių technologijų srityse.  
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 
  3. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 
   1. Personalas – įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 
   2. Žmogiškieji ištekliai – personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia įstaigos veiklai užtikrinti, visuma.  

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

   

  1. Skyriaus uždaviniai yra: 
   1. padėti Direkcijos direktoriui racionaliai ir taupiai valdyti finansus; 
   2. užtikrinti racionalų Direkcijos turto naudojimą ir apskaitą; 
   3. padėti Direkcijos direktoriui įgyvendinti Direkcijos politiką ir strategiją, valdyti personalą ir formuoti personalo valdymo politiką; 
   4. organizuoti dokumentų valdymą; 
   5. organizuoti darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Direkcijoje;  
   6. planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus; 
   7. užtikrinti Direkcijos direktoriaus, skyrių bei grupių rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams; užtikrinti vidaus kontrolės funkcionavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą; 
   8. užtikrinti Direkcijos informacinių sistemų saugą ir tinkamą funkcionavimą.   
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
   1. atlieka funkcijas, susijusias su finansų ir turto valdymu: 
    1. rengia valstybės biudžeto programų sąmatas ir pateikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos; 
    2. kontroliuoja materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų panaudojimą; 
    3. vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Direkcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų nekilnojamųjų daiktų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atlieka jo nurašymo procedūras, organizuoja aukcionus;  
    4. aprūpina Direkcijos darbuotojus ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu; 
    5. atlieka funkcijas, susijusias su Direkcijos turto naudojimu ir priežiūra; 
    6. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių, Direkcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų patalpų ir pastatų draudimą; 
    7. atlieka inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 
    8. vykdo saugiųjų, numeruotų dokumentų blankų apskaitą ir jų likučių kontrolę; 
   2. atlieka personalo valdymo funkcijas:  
    1.  organizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą; 
    2. atsižvelgdamas į Direkcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 
    3. kartu su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais atlieka Direkcijos struktūrinių padalinių funkcijų ir Direkcijos pareigybių analizę ir teikia siūlymus dėl Direkcijos darbo organizavimo tobulinimo; 
    4. padeda Direkcijos direktoriui formuoti personalo sudėtį (organizuoja Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą konkursus, rengia darbo sutartis, įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus ir kt.); 
    5. padeda Direkcijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Direkcijoje; 
    6. padeda formuoti Direkcijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Direkcijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 
    7. padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 
    8. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Direkcijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 
    9. ruošia reikalingus dokumentų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui personalo valdymo klausimais projektus; 
    10. padeda įgyvendinti (inicijuoja, surenka ir pateikia duomenis) personalo socialines ir kitas garantijas; 
    11. organizuoja Direkcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; 
    12. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
    13. padeda kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas; 
   3. organizuoja dokumentų valdymą:
    1. tvarko Direkcijos dokumentų apskaitą ir bylas, užtikrina, kad dokumentai būtų priskirti tinkamai bylai pagal Direkcijos dokumentacijos planą, prireikus perskirsto dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje, užtikrina tinkamą elektroninių dokumentų apskaitą ir išsaugojimą;
    2. organizuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą Direkcijoje, teikia pirminę informaciją, nukreipia lankytojus pas atsakingus Direkcijos darbuotojus; 
    3. užtikrina asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą; 
    4. formuoja, tvarko Direkcijos archyvines bylas, apskaito ir saugo į Direkcijos archyvą perduotas archyvines bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
    5. nustatyta tvarka organizuoja dokumentų naikinimą; 
   4. organizuoja darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Direkcijoje:  
    1. supažindina Direkcijos darbuotojus su darbo sąlygomis, darbo ir gaisrinės saugos reikalavimais, veda pirminį, periodinį bei papildomą instruktažus darbo vietoje, tvarko ir saugo visą dokumentaciją; 
    2. kontroliuoja Direkcijos transporto priemonių ir kitų mechanizmų panaudojimą pagal paskirtį, jų tvarkingumą, nutraukia darbą, jeigu mechanizmų eksploatavimo taisyklių pažeidimai gali sukelti avariją ar nelaimingą atsitikimą; 
    3. kontroliuoja darbo ir civilinės saugos, gaisrinės saugos, higienos ir aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą, vykdo nelaimingų atsitikimų apskaitą, įgyvendina priemones jų likvidavimui; 
    4. kontroliuoja Direkcijos administracijos pastato, kitų Direkcijai priklausančių pastatų, patalpų apšvietimo, ventiliacijos, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, rūpinasi jų priežiūra pagal gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus; rūpinasi signalizacijos, apsaugos remontu; 
    5. užtikrina saugų eismą Direkcijos teritorijoje, organizuoja darbuotojų iškraustymą iš patalpų, susidarius avarijos grėsmei, stichinės nelaimės ar gaisro atveju; 
    6. kontroliuoja, ar nustatyta tvarka vykdomi privalomieji priimamų į darbą asmenų ir periodiški darbuotojų sveikatos tikrinimai; 
   5. atlieka funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais:
    1. skaičiuoja einamaisiais biudžetiniais metais numatomų pirkimų vertes, remiantis sudarytų sutarčių faktinėmis ir numatomų sudaryti sutarčių planuojamomis vertėmis; 
    2. rengia ir teikia Direkcijos direktoriui tvirtinti pirkimų suvestinę apie visus einamaisiais biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus; pirkimų suvestinę ir jos patikslinimus skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 
    3. rengia Direkcijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų mažos vertės pirkimų plano, pirkimų suvestinės tvirtinimo, kitais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais projektus; 
    4. derina pirkimų užsakymų paraiškas–užduotis, įsakymų dėl mažos vertės pirkimų plano ir pirkimų suvestinės pakeitimų projektus pirkimo verčių skaičiavimo klausimais; 
    5. organizuoja numatomų viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų poreikio planavimą (surenka informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, skaičiuoja pirkimų vertes ir nustato pirkimų būdus); 
    6. vykdo viešuosius pirkimus teisės aktuose nustatyta tvarka, koordinuoja vykdomus pirkimus; 
    7. užtikrina tinkamą „žaliųjų pirkimų“ vykdymą, siekia teisės aktuose nustatytų „žaliųjų pirkimų“ įvykdymo rodiklių; 
    8. administruoja Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ir Centrinės perkančiosios organizacijos Direkcijos paskyras, viešina sutartis ir atsako už visų pateikiamų duomenų aktualumą ir teisingumą; 
   6. atlieka šias funkcijas, užtikrinančias Direkcijos dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams: 
    1. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, teikia pastabas bei pasiūlymus; 
    2. derina Direkcijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis, kitus dokumentus; 
    3. organizuoja ir vykdo Direkcijos struktūrinių padalinių teisinio darbo kontrolę, dalyvauja bendruose bei kituose pasitarimuose, atstovauja Direkcijai teismuose; 
    4. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais; 
    5. metodiškai vadovauja bei teikia Direkcijos struktūriniams padaliniams teisines konsultacijas; 
    6. įgyvendina ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus Direkcijoje; 
   7. atlieka šias funkcijas informacinių technologijų srityje: 
    1. planuoja ir inicijuoja kompiuterinės, tinklo įrangos ir kitos biuro technikos įsigijimo, Direkcijos informacinių sistemų priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir derina šių pirkimų technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams; 
    2. vykdo naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos bei biuro technikos apskaitą ir kontrolę, dalyvauja jos inventorizavime; 
    3. įrengia kompiuterizuotas darbo vietas darbuotojams; 
    4. organizuoja ir/ar atlieka kompiuterinės ir biuro technikos priežiūrą ir jos remontą; 
    5. organizuoja ir/ar vykdo kompiuterinio raštingumo ugdymo mokymus Direkcijos darbuotojams; 
    6. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų priemonių eksploatavimo bei modernizavimo; 
    7. pagal kompetenciją užtikrina duomenų patikimumą bei saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat kito neteisėto jų tvarkymo; 
   8. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Direkcijos rengiamų teisės aktų, sutarčių ar kitų dokumentų;
   9. inicijuoja viešuosius pirkimus; 
   10. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus; konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
   11. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas. 

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

   

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 
   1.  gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 
   2.  naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis. 
  2. Skyriaus darbuotojai privalo: 
   1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais, savo pareigybių aprašymais, Direkcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą; 
   2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus. 
  3.  Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  1. Skyriui vadovauja vedėjas (toliau vadinama – Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
  2. Vedėjas: 
   1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 
   2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 
   3. atsiskaito Direkcijos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
   4. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais; 
   5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavedimus. 
  3. Vedėjo laikino nedarbingumo arba atostogų, komandiruočių metu jo funkcijas atlieka kitas Direkcijos direktoriaus paskirtas asmuo. 

   

   

  ––––––––––––––––––– 

   

 • Projektas "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje"
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tautgirdas Masiulis
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-15