>

Interesų konfliktų prevencija

         Asmuo, atsakingas už  deklaravimo ir deklaracijose pateikiamų duomenų stebėseną ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  Sandra Nalivaikė (tel. 86 59 73140), el. p. [email protected]).                                                                                       

 

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
  2. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“
  3. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“
  4. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-177 „Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimo ar nušalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
  5. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-339 „Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  6. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-340 „Dėl Pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo“
  7. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“
  8. AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS DARBUOTOJŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI BEI KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

2023 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

2022 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

Atnaujinimo data: 2024-03-04