>

Kraštovaizdžio apsauga

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus uždaviniai : 

 • išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes sudaryti prielaidas kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams išsaugoti, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, 
 • sudaryti prielaidas pažeistiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) atkurti; juos atkurti, , pagerinti jų būklę
 • užtikrinti nematerialiojo kultūros paveldo apsaugą ir populiarinimą; 
 • užtikrinti prevenciją parkų teritorijoje, siekiant išvengti saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarkos pažeidimų;  
 • sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui; 
 • propaguoti kraštovaizdžio įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), jų apsaugą. 
 • užtikrinti vertybių (kraštovaizdžio kompleksų ir paveldo objektų) apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, pritaikymą lankymui, pažintiniam turizmui, rekreacinių zonų ir objektų tvarkymą ir priežiūrą;

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese: analizuoja ir teikia pasiūlymus saugomų teritorijų planavimo dokumentams, išduoda planavimo sąlygas kompleksiniams ir specialiesiems planams, rengia išvadų projektus teritorijų planavimo dokumentams derinti;
 • nustato reikalavimus vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentams (žemėtvarkos projektams) rengti, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, analizuoja ir rengia išvadų projektus šiems dokumentams derinti;
 • išduoda specialiuosius saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo reikalavimus statinių projektams, tikrina statinių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, pritaria statinių statybos projektams ir dalyvauja statybų užbaigimo procedūrose;
 • 4.4. nagrinėja ir teikia išvadų / pritarimo projektus žemėtvarkos, vandentvarkos, pažintinio turizmo schemų projektams, trasų įrengimui, kultūrinių ir sporto renginių vietų parinkimui ir laiko numatymui miškuose, plūduriuojančių lieptų, tiltų, prieplaukų projektams, vandens telkinių tvarkymo projektams ir melioracijos projektų aplinkosauginei daliai, kilnojamiesiems objektams statyti, išorinės reklamos įrengimo vietoms parinkti; 
 • rengia sprendimų projektus dėl buvusių sodybų atstatymo;
 • analizuoja ir vertina veiklas, dėl kurių leistinumo nacionaliniame ir regioniniame parkuose nusprendžiama atlikus jų poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms įvertinimą ir teikia pasiūlymus sprendimams dėl jų leistinumo priimti;
 • pagal kompetenciją rengia ir derina strateginio planavimo dokumentus, teikia išvadas, rengia raštus nekilnojamojo ir nematerialiojo kultūros paveldo klausimais
 • vykdo prevencinę veiklą pažeidimams išvengti (stebi saugomoje teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekdama užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, konsultuoja, siūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdytiir pan.);
 • dalyvauja patikrinimuose;
 • užfiksavus pažeidimus informuoja atsakingas institucijas dėl galimai padarytų teisės aktų pažeidimų; 
 • vykdo kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklės stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio, gamtos bei kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir kita veikla;
 • vykdo nematerialiojo kultūros paveldo monitoringą, renka duomenis, fiksuoja nematerialiojo kultūros paveldo vertybes; kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nematerialųjį kultūros paveldą ir jo apsaugą; 
 • teikia pasiūlymus dėl naujų gamtos ir kultūros paveldo objektų įteisinimo;
 • organizuoja kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, saugomų teritorijų specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose (planavimo schemose, tikslinėse programose, kt.) numatytų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą, koordinuodamas veiklas su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus ir stebėjimus, ruošiant ilgalaikes nematerialiojo kultūros paveldo programas bei dalyvauja juos įgyvendinant;  
 • organizuoja ekspozicijų, skirtų kraštovaizdžio kompleksams ir objektams (vertybėms), nekilnojamojo ir nematerialiojo kultūros paveldo vertybėms, išskirtinei saugomų teritorijų vertei pristatyti, įrengimą, lauko informacinės sistemos įrengimą;
 • organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius; 
 • kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;
 • veda ekskursijas kraštovaizdžiui ir paveldo vertybėms pažinti;  
 • informuoja visuomenę apie nacionalinio ir regioninio parko bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių būklę, nematerialųjį kultūros paveldą, apie jų išsaugojimo svarbą, rengiamas tikslines programas bei įgyvendinamas apsaugos ir tvarkymo priemones, numatomus nacionalinio ir regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus; ruošia medžiagą informaciniams leidiniams;
 • tvarko (prižiūri) kraštovaizdžio kompleksus, gamtos ir nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, t. y. pagal kompetenciją įgyvendina saugomų teritorijų specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose (planavimo schemose, tikslinėse programose, kt.) numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones, arba organizuoja jų tvarkymą ir priežiūrą; taip pat įgyvendina sunaikintų ir pažeistų kompleksų bei objektų atkūrimo priemonių įgyvendinimą; 
 • dalyvauja įgyvendinant  saugomų buveinių ir rūšių apsaugos, tvarkymo, įskaitant atkūrimo, priemones, numatytas gamtotvarkos planuose, kituose strateginio ir teritorijų planavimo dokumentuose, įgyvendina priemones, susijusias su invazinių rūšių valdymu ir naikinimu;
 • pritaiko teritorijas ir objektus lankymui, pirmiausia pažintiniam turizmui, įrengia ir prižiūri infrastruktūrą lankytojams: lauko informacinę sistemą, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijas, pažintinius, mokomuosius ir kitus takus, tvarko rekreacines zonas, poilsiavietes, stovyklavietes bei kitus objektus ir rekreacinę infrastruktūrą arba organizuoja teritorijų tvarkymą ir priežiūrą
 • organizuoja savanorių darbą, įtraukia į saugomos teritorijos tvarkymą ir būklės stebėjimą bendruomenes, vietos gyventojus, bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  projektus  Skyriaus kompetencijos ir jo veiklos viešinimo srityse (rengia paraiškas, inicijuoja sutarčių pasirašymą, rengia reikiamą dokumentaciją, atlieka veiklų stebėseną, nuolat bendrauja suprojektus įgyvendinančiomis agentūromis projektų vykdymo klausimais).
 • palaiko ryšius su kitų saugomų teritorijų direkcijomis, su kontrolės institucijomis, dalijasi gerąja patirtimi; 
 • teikia siūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektams;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus; 
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus; konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais; 
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas. 

 

Naudinga informacija:

Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimynas

Atnaujinimo data: 2023-12-19