>

Biologinės įvairovės apsauga

Biologinės įvairovės skyrius yra Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos struktūrinis padalinys, vykdantis funkcijas biologinės įvairovės (ekosistemų, natūralių buveinių ir rūšių) išsaugojimo srityje.

Skyriaus uždaviniai yra: 

 • užtikrinti gamtinių ekosistemų stabilumą, natūralių buveinių apsaugą saugomose teritorijose; 
 • užtikrinti saugomų rūšių augalų, grybų ir gyvūnų apsaugą; 
 • užtikrinti sunaikintų ir / ar pažeistų ekosistemų, natūralių buveinių ir retų rūšių augaviečių atkūrimą; 
 • propaguoti biologinės įvairovės apsaugos idėjas. 

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

 • dalyvauja rengiant saugomų teritorijų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), taip pat gamtotvarkos planus, saugomų rūšių apsaugos planus, kitus strateginio planavimo dokumentus, juos rengia;
 • nagrinėja vidinės miškotvarkos projektus, miškų tvarkymo schemas ir kitus projektus, planus, dokumentus, teikia jiems pastabas, pasiūlymus; rengia išvadų projektus vidinės miškotvarkos projektams, derina biržių atrėžimo dokumentus, išduoda pažymas privačių miškų savininkams apie nustatytus veiklos apribojimus, leidimus įveisti mišką;
 • rengia išvadų projektusdėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, taip pat atlieka vertinimus veiklų, dėl kurių leistinumo draustiniuose ar valstybiniuose parkuose nusprendžiama atlikus jų poveikio gamtos vertybėms įvertinimą;
 • derina leidimus / išduoda pritarimus laukiniams gyvūnams (paimti iš gamtos ir kt.), saugomoms rūšims naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, gausos populiacijos reguliavimui ir kt., aptvarų, voljerų įrengimo sąlygas, priima sprendimus dėl galimybės paimti laukinius gyvūnus iš aplinkos, pritarimus reguliuoti laukinių paukščių gausą, rengia išvadų projektus dėl laukinių gyvūnų aptvarų įrengimo;
 • vykdo prevencinę veiklą pažeidimams išvengti (stebi saugomoje teritorijoje vykdomą veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekdama užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, konsultuoja, siūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdyti ir pan.); dalyvauja patikrinimuose, teikia informaciją kontroliuojančioms institucijoms
 •   vykdo gyvosios gamtos (buveinių ir rūšių) stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu, vertina nacionalinio ir regioninio parkų, Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų, „Natura 2000“ teritorijų, jose saugomų vertybių būklę, kaupia, analizuoja, sistemina surinktus duomenis, rengia ataskaitas, mokslinius ir publicistinius straipsnius arba organizuoja šiuos darbus;
 • inventorizuoja ES svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, saugomas rūšis įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą, taip pat invazines rūšis;
 • rengia arba dalyvauja rengiant ir nustatant „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus ir būtinas buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos priemones, sudaro apsaugos sutartis su privačios žemės savininkais;
 • teikia siūlymus dėl invazinių rūšių plitimo prevencijos ir valdymo priemonių; 
 • organizuoja / koordinuoja saugomų rūšių apsaugos planų, gamtotvarkos planų įgyvendinimą, „Natura 2000“ teritorijų tvarkymą;
 • dalyvauja įrengiant biologinės įvairovės ekspozicijas; 
 • dalyvauja įgyvendinant agroaplinkosaugines Bendrosios žemės ūkio politikos priemones, sudaro prielaidas Kaimo plėtros programoms įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijose; propaguoja (skatina) ekologinės, tausojančios žemdirbystės plėtrą;
 • teikia duomenis apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes į duomenų sistemas, tikrina, vertina griežtai saugomų rūšių augaviečių ir jų radaviečių būklę;
 • veda temines ekskursijas biologinei įvairovei pažinti;
 • informuoja visuomenę apie nacionalinio ir regioninio parko bei Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų biologinės įvairovės būklę, rengiamas tikslines programas bei įgyvendinamas apsaugos ir tvarkymo priemones;
 • teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais žemės savininkus, valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
 • inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus Skyriaus kompetencijos ir jo veiklos viešinimo srityse (rengia paraiškas, inicijuoja sutarčių pasirašymą,  rengia reikiamą dokumentaciją, atlieka veiklų stebėseną, nuolat bendrauja su projektus įgyvendinančiomis agentūromis projektų vykdymo klausimais).
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektams;
 •  inicijuoja viešuosius pirkimus; 
 • nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus; konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas bei asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais; 
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

Naudinga informacija:

Dalies buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninio parko veiksmų planas (patvirtintas 2024-03-05) 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-06